Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Termin zajęć:    W projekcie uczestniczy pani Karolina Szulc i prowadzi zajęcia rozwijające z tematyki programowania w czwartki o godzinie 14:00.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Bezpłatne szkolenia -każdy grantobiorca uczestniczy w dwusemestralnym (288 h – 6 spotkań stacjonarnych, 12 e-learning ), certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Pani Karolina Szulc jako grantobiorca bierze udział w zajęciach na Politechnice Gdańskiej. Kurs w zdecydowanej większości ( 210 h) poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala uczestnikom kursu na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

Materiały edukacyjne -każdy grantobiorca ma dostęp do materiałów edukacyjnych, materiałów wideo, scenariuszy zajęć na otwartych licencjach dla siebie, jak i dla uczniów. Każdy grantobiorca otrzymuje zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Rozwój talentów uczniowskich – CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.